Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ (εφεξής «η Επιτροπή») βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και του Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας  (Ν. 125(I) του 2018).

1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Η Επιτροπή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα:

  • κατά τη διαχείριση αιτήσεων και συμβάσεων για παροχή επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • για σκοπούς συμμόρφωσης της Επιτροπής με έννομες υποχρεώσεις της.
  • σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία γίνεται κατόπιν παραχώρησης της συναίνεσης σας για επεξεργασία των δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό (πχ. αποστολή γενικού αιτήματος πληροφόρησης).

3. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από:

  • την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στην οποία η Επιτροπή έχει εκχωρήσει –βάσει νομοθεσίας– μέρος των αρμοδιοτήτων της.
  • το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας το οποίο παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή και την Υπηρεσία Ενέργειας.
  • το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το οποίο διεκπεραιώνει λογιστικές πληρωμές που αφορούν σε επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από την Επιτροπή.

4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας δύναται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες της Επιτροπής, περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, έγγραφα που αφορούν στη διενέργεια συναλλαγών (αποδείξεις/τιμολόγια) τα οποία περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των Σχεδίων Χορηγιών, δύναται να προωθηθούν στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς ελέγχου.

5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, σε υπηρεσιακούς φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μηχανογραφικό σύστημα, πρόσβαση στο οποίο έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ενέργειας.

6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όσον αφορά σε μηχανογραφικά σύστημα/εξοπλισμό, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν τα μέλη της Επιτροπής και συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ενέργειας οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Όσον αφορά στους υπηρεσιακούς φακέλους, η πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται μόνο στο προσωπικό/άτομα που απαιτείται να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και στο προσωπικό του αρχείου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας που διαχειρίζεται τους φακέλους.

7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή στους υπηρεσιακούς φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μετά την πάροδο 5 ετών από την ολοκλήρωση του χειρισμού της κάθε αίτησης. Ο χειρισμός της κάθε αίτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, όταν δεν υφίστανται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών και εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου ή/και δικαστική διαδικασία που αφορά ή σχετίζεται με την αίτηση. Ως χρόνος διαγραφής των δεδομένων στους υπηρεσιακούς φακέλους, θεωρείται ο χρόνος προώθησης τους στον Έφορο Κρατικού Αρχείου για καταστροφή, σύμφωνα με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 (Νόμος 208/1991).

Αιτήσεις που αποθηκεύονται ως "Πρόχειρες" στο σύστημα διαγράφονται στο σύνολο τους 6 μήνες μετά τη λήξη του αντίστοιχου Σχεδίου Χορηγιών.

Οι προαναφερόμενες χρονικές περίοδοι δύναται να παραταθούν σε περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι.

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην Επιτροπή για πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε –όπου εφαρμόζεται– συγκατάθεσή που έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω. Όμως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το αίτημα διαγραφής θα αξιολογηθεί από εμάς έναντι –μεταξύ άλλων- νομικών υποχρεώσεων ή διοικητικών ή δικαστικών διαταγμάτων που μπορεί να αντιτίθενται σε μια τέτοια διαγραφή.

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση:

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ,

1421 Λευκωσία

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η Επιτροπή ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το αίτημα σας.

10. Περισσότερες πληροφορίες

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε,

1421 Λευκωσία

 11. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιτροπής αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gtsiamettis@meci.gov.cy