ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

 Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Ειδικότερα η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Σχεδίου, παρέχει κίνητρα για υλοποίηση επένδυσης θερμομόνωσης οροφής (επίτευξη U-value κάτω από 0,4 W/m2K), που αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μιας κατοικίας.

 

Σήμα-Θερμομόνωση οροφής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20.12.2023 Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

 

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας (επίτευξη U-value κάτω από 0,4 W/m2K)

                             
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

Δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων μέσω Παρόχου Ενεργειακών Υπηρεσιών (βλ. παρ. 16 Σχεδίου Χορηγιών).

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

   
Υποβολή Αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της σελίδας).

   
Αναδρομική Ισχύς

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021.

Τονίζεται ωστόσο ότι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 20/12/2021 λαμβάνουν το ποσό χορηγίας που προβλεπόταν στο Σχέδιο Χορηγιών του 2021 που ήταν τότε σε ισχύ.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

45% επί των επιλέξιμων δαπανών θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό € 2.250

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ανακοινώσεις