ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PLUG-IN (2022)

 Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας M1. Επιπρόσθετα, μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.

 

Σήμα Σχεδίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20.12.2024 Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      

 

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Α.    Εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας M1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ:
Β1.    Αγορά/Εγκατάσταση Φορτιστή (βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ πιο κάτω σχετικά με προϋποθέσεις που αφορούν στον προμηθευτή)
Β2.    Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική
Β3.    Μπαταρία για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το ΦΒ σύστημα (βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ πιο κάτω σχετικά με προϋποθέσεις που αφορούν στον προμηθευτή)

                             
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους. 
  2. είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς , είναι ιδιοκτήτης  ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού οχήματος κατηγορίας M1.
  3. στην οικία τους έχει εγκατασταθεί, βάσει του παρόντος Σχεδίου, ΦΒ σύστημα για σκοπούς φόρτισης του πιο πάνω οχήματος.
   
Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …

€1.500.000 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, δηλ. υποστατικά στα οποία ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος αφορά σε Διατίμηση Οικιακής Χρήση

   
Υποβολή Αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της σελίδας).

   
Αναδρομική Ισχύς

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Εφαρμόζεται για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01/02/2022.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Α.    Εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) ΦΒ συστήματος: €750 ανά kW ΦΒ που θα εγκατασταθεί - Mέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (δηλ. μέχρι 2kW)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά):
Β1.    Αγορά/Εγκατάσταση Φορτιστή: €600
Β2.    Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική: €450
Β3.    Αγορά/Εγκατάσταση Μπαταρίας (μη επιλέξιμη δαπάνη για Virtual Net-Metering): €750 ανά kWh δυναμικότητας - Μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση €2.000

   

Μια αίτηση ανά κατοικία

ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ …

Υποβάλλεται μία αίτηση για κάθε κατοικία και για κάθε όχημα.

Νοείται ότι το κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία αίτηση.

 
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές και παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

   

Ανακοινώσεις