Το Ταμείο

Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε, με σκοπό την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Δημοκρατίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τη νομοθεσία και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σκοπός της ίδρυσης του Ταμείου είναι η επιχορήγηση ή επιδότηση διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τηρουμένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίων Χορηγιών, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί ή να χρηματοδοτεί:


(α) εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας∙
(β) την παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας∙
(γ) τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις λοιπές δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας∙
(δ) διάφορα προγράμματα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και προγράμματα διαφώτισης του κοινού∙
(ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που κρίνει αναγκαία η Επιτροπή και αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Ταμείο εγκαθιδρύθηκε αρχικά βάσει του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2003, ως «Ειδικό Ταμείο». Με την ψήφιση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2013 (Νόμος 112(I)/2013), το Ειδικό Ταμείο μετονομάστηκε σε «Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Τα Σχέδια Χορηγιών που λειτουργεί το Ταμείο, εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Τα Σχέδια λειτουργούν τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

Πέραν από την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε, τα Σχέδια Χορηγιών, αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κτιρίων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν σε αυτά, αλλά και τη μείωση του κόστους ενέργειας.