Σελίδα Βοήθειας

  1. Πληροφορίες/βοήθεια όσον αφορά στην επισύναψη αρχείων

Κατά την υποβολή άιτησης για τα Σχέδια Χορηγιών, καθώς και κατά τη δημιουργία λογαριασμού, θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε αριθμό απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Σε κάθε σημείο όπου ζητείται η επισύναψη κάποιου δικαιολογητικού, το σύστημα επιτρέπει την επισύναψη μόνο ενός αρχείου. Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf, jpg, jpeg, png, bmp.


Συνεπώς θα πρέπει να διασφαλίσετε όπως, για κάθε δικαιολογητικό, διαθέτετε ένα ενοποιημένο αρχείο που να πληροί τα πιο πάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση που το δικαιολογητικό που απαιτείται να επισυνάψετε, το διαθέτετε σε περισσότερα από ένα αρχεία (π.χ., σελίδες εγγράφου αποθηκευμένες ως ξεχωριστά αρχεία jpeg) ή σε διαφορετικό τύπο από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω, εισηγούμαστε όπως το αποθηκεύσετε ως pdf ή μετατρέψετε σε pdf και να χρησιμοποιήσετε κάποιο αξιόπιστο πρόγραμμα που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο και επιτρέπει τη συγχώνευση αρχείων pdf. Προς διευκόλυνση των αιτητών και χωρίς δέσμευση, παρατίθενται πιο κάτω ενδεικτικά και μη εξαντλητικά οι πιο κάτω σύνδεσμοι:

  • https://pdftailor.com (συγχώνευση διαφορετικών αρχείων pdf σε ένα αρχείο pdf ή διαχωρισμός αρχείου pdf σε μικρότερα, κτλ)
  • https://www.ilovepdf.com/ (μετατροπή αρχείων διαφόρων μορφών σε pdf, καθώς και συγχώνευση αρχείων pdf σε ένα)
  • https://smallpdf.com/merge-pdf (συγχώνευση αρχείων pdf σε ένα)