ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ). Μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται ειδικότερα, η εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής των ΑΤΑ και ΝΠΔΔ και η συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

  Σήμα Σχεδίου

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 

Χορηγία

ΧΟΡΗΓΙΑ …

100% επί των επιλέξιμων δαπανών (προ ΦΠΑ).   

   

Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA)
 • Συμπράξεις ΑΤΑ
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Εξαιρούνται από τους Δικαιούχους φορείς που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα ή/και επενδύσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. 

   
Όρια Χορηγίας και Προτάσεων

ΌΡΙA ΧΟΡΗΓΙΑΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ …

 • Μέγιστο ύψος Χορηγίας: €700.000
 • Ελάχιστο ύψος Προτάσεων: €10.000 
  (τα αναγραφόμενα ποσά είναι προ ΦΠΑ)
   
Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …

€9.000.000 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU

   
Περιεχόμενο πρότασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ …

 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει ΜΙΑ μόνο Πρόταση.
 • Η Πρόταση περιλαμβάνει επενδύσεις σε ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και σε άλλες υποδομές
 • Για κάθε κτίριο/άλλη υποδομή μπορεί να προταθεί η υλοποίηση συνδυασμού επιμέρους επενδύσεων από αυτές που καταγράφονται πιο κάτω. 
 • Για κάθε κτίριο θα πρέπει να επιτευχθεί μετατροπή σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. Για κάθε άλλη υποδομή θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

 

 

   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ανακοινώσεις